Početna O nama Usluge Obrasci Dokumenta Kontakt
 


KONTAKTIRAJTE NAS

Tel: +381 66 8808 868
office@sistemsport.rs

 
 

Obrasci

Službeni nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV, za licne potrebe nosioca prava
Obrazac LNPDV
Službeni nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV
Obrazac SNPDV
Zahtev - Potvrda o poreskom oslobadanju za obveznika PDV koji vrši promet dobara ili usluga, odnosno uvoz dobara, uz poresko oslobadanje
Obrazac ZPPO-PDV
Potvrda o poreskom oslobadanju za obveznika PDV, koji vrši promet dobara ili usluga, odnosno uvoz dobara, uz poresko oslobadanje (za medunarodne ugovore)
Obrazac PPO-PDV
Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost
Obrazac EPPDV
Prijava za izmenu podataka za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost
Obrazac IEPDV
Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV
Obrazac PEPDV
Zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV
Obrazac ZBPDV
Potvrda o brisanju iz evidencije obveznika PDV
Obrazac PBPDV
Poreska prijava poreza na dodatu vrednost
Obrazac PPPDV
Zahtev stranog obveznika za refakciju
Obrazac REF 1
Zahtev humanitarne organizacije za refakciju
Obrazac REF 2
Zahtev tradicionalne crkve, odnosno verske zajednice za refakciju
Obrazac REF 3 A
Zahtev stranog državljanina za refakciju
Obrazac REF 4
Evidencija zahteva stranog državljanina za refakciju
Obrazac REF 4E
Zahtev diplomatskog i konzularnog predstavništva i medunarodne organizacije za refakciju
Obrazac REF 5
Zahtev kupca prvog stana za refundaciju PDV
Obrazac RFN


PDV Prijave

Izjava kupca stana da kupuje prvi stan za sebe, odnosno za sebe i odredene clanove njegovog porodicnog domacinstva
Obrazac IKPS-PPAP
Zahtev za upis u registar prodavaca tecnog naftnog gasa za pogon motornih vozila
Obrazac ZPTNG
Poreska prijava o kumulativnom-godišnjem obracunu akcize
Obrazac PP OAK
Izjava o radnom odnosu sa nepunim radnim vremenom
Obrazac I
Prijava za evidentiranje poslodavaca
Obrazac ERP
Potvrda o izvršenom evidentiranju u registru poslodavaca
Obrazac PERP
Poreska prijava poreza na dodatu vrednost
Obrazac PPPDV
Poreska prijava o obracunatom i placenom porezu po odbitku i pripadajucim doprinosima na zaradu/drugu vrstu prihoda od strane fizickog lica kao poreskog obveznika
Obrazac PP OPO
Poreska prijava o obracunatom i placenom porezu na zarade
Obrazac PP OPJ
Poreska prijava o obracunatom i placenom porezu na zarade na primanja iz cl. 18. Zakona iznad neoporezivog iznosa
Obrazac PP OPJ-1
Poreska prijava o obracunatom i placenom porezu na prihode od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine
Obrazac PP OPJ-2
Poreska prijava o obracunatom i placenom porezu na prihode od kapitala
Obrazac PP OPJ-3
Poreska prijava o obracunatom i placenom porezu na prihode od nepokretnosti i od davanja u zakup pokretnih stvari
Obrazac PP OPJ-4
Poreska prijava o obracunatom i placenom porezu na dobitke od igara na srecu i na prihode od osiguranja lica
Obrazac PP OPJ-5
Poreska prijava o obracunatom i placenom porezu na prihode sportista i sportskih strucnjaka i na druge prihode (ugovor o delu, dopunski rad, trgovinsko zastupanje, volonterski rad, primanja clanova upravnog i nadzornog odbora, naknada poslanicima i odbornicima, naknada po osnovu poslova odbrane i zaštite, primanja stecajnih upravnika, sudskih veštaka, sudija porotnika i sudskih tumaca i druga primanja kada se obracunavaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje)
Obrazac PP OPJ-6
Poreska prijava o obracunatom i placenom porezu na druge prihode (prihodi clanova ucenicke zadruge, clanova omladinske i studentske zadruge do navršenih 26 godina života ako su na školovanju i prihodi od prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina, šumskih plodova i lekovitog bilja)
Obrazac PP OPJ-7
Poreska prijava o obracunatom i placenom porezu na druge prihode - primanja iznad neoporezivog iznosa (stipendije i krediti ucenika i studenata, hranarine sportista amatera, pomoc za slucaj smrti, putni troškovi i druga primanja kada se ne placaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje)
Obrazac PP OPJ-8
Poreska prijava o obracunatim i placenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade/naknade
Obrazac PP OD
Poreska prijava o obracunatim i placenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na naknade zarada na teret drugih isplatilaca
Obrazac PP OD-1
Izveštaj o obracunatim i placenim doprinosima na teret poslodavca za lica iz clana 45 st. 1. i 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
Obrazac INSZ
Izveštaj o obracunatim i placenim doprinosima na teret poslodavca za lica sa invaliditetom
Obrazac INSZ-I
Izveštaj o obracunatim i placenim doprinosima na teret poslodavca za lica mlada od 30 godina
Obrazac INSZ-M
Izveštaj o obracunatim i placenim doprinosima na teret poslodavca za pripravnike
Obrazac INSZ-P
Obaveštenje o zasnivanju/prestanku radnog odnosa lica iz clana 45 st. 1. i 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
Obrazac ONSZ
Obaveštenje o zasnivanju/prestanku radnog odnosa sa licima sa invaliditetom
Obrazac ONSZ-I
Obaveštenje o zasnivanju/prestanku radnog odnosa sa licima mladim od 30 godina
Obrazac ONSZ-M
Obaveštenje o zasnivanju/prestanku radnog odnosa sa pripravnicima
Obrazac ONSZ-P
Obaveštenje o ostvarivanju/gubitku prava na poresku olakšicu po osnovu zapošljavanja lica sa invaliditetom
Obrazac OPNR-I
Obaveštenje o ostvarivanju/gubitku prava na poresku olakšicu po osnovu zapošljavanja lica mladih od 30 godina
Obrazac OPNR-M
Obaveštenje o ostvarivanju/gubitku prava na poresku olakšicu po osnovu zapošljavanja pripravnika
Obrazac OPNR-P
Poreski bilans poslovne jedinice
Obrazac PBPJ
Poreski bilans poslovne jedinice - ogranka
Obrazac PBPJ 1
Poreska prijava o obracunatom i placenom porezu na dobit po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentni obveznici - pravna lica
Obrazac PDPO
Poreska prijava za utvrdivanje poreza na imovinu
Obrazac PPI-1
Poreska prijava za utvrdivanje poreza na imovinu
Obrazac PPI-2
Poreska prijava za utvrdivanje poreza na naslede i poklon
Obrazac PPI-3
Poreska prijava za utvrdivanje poreza na prenos apsolutnih prava
Obrazac PPI-4
Poreska prijava za akontaciono-konacno utvrdivanje poreza na dobit preduzeca
Obrazac PDP
Poreska prijava za akontaciono-konacno utvrdivanje poreza na dobit preduzeca za nedobitne organizacije
Obrazac PDN
Poreska prijava za akontaciono-konacno utvrdivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti
Obrazac PPDG-1
Poreska prijava za utvrdivanje poreza na prihode od nepokretnosti
Obrazac PPDG-2
Poreska prijava za utvrdivanje poreza na kapitalne dobitke
Obrazac PPDG-3
Poreska prijava za utvrdivanje poreza na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari i na druge prihode na koje se porez ne placa po odbitku
Obrazac PPDG-4
Poreska prijava za utvrdivanje godišnjeg poreza na dohodak gradana
Obrazac PPDG-5
Prijava za utvrdivanje obaveze doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za samostalne umetnike
Obrazac PPD-SU
Pojedinacna poreska prijava o obracunatom i placenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret primaoca prihoda
Obrazac PPP
Obaveštenje od znacaja za utvrdivanje javnih prihoda za pravna lica
Obrazac OPR-1
Obaveštenje od znacaja za utvrdivanje javnih prihoda za preduzetnika
Obrazac OPR-2
Obaveštenje od znacaja za utvrdivanje javnih prihoda za fizicko lice nerezidenta
Obrazac OPR-3
Prijava za promenu – dopunu podataka o registraciji pravnog lica i poslovnih jedinica
Obrazac PPR-1
Prijava za promenu – dopunu podataka o registraciji preduzetnika
Obrazac PPR-2
Prijava za promenu – dopunu podataka o registraciji fizickog lica nerezidenta
Obrazac PPR-3
Prijava za registraciju pravnog lica i poslovnih jedinica
Obrazac PR-1
Prijava za registraciju preduzetnika
Obrazac PR-2
Prijava za registraciju fizickog lica nerezidenta
Obrazac PR-3
Obaveštenje o ostvarivanju/gubitku prava na poresku olakšicu po osnovu zapošljavanja lica starijih od 45 godina
Obrazac OPNR-S

Izvor: Poreska Uprava Republike Srbije

 

 

 
MOS
 
 
Copyright © 2012 Sistem Sport doo - Sva prava zadržana. Izrada sajtova: zikaa